Išbandykite mūsų paslaugas pirmas 15 min. nemokamai su kodu KONSULTACIJA15

Terminai ir Sąlygos

Toliau pateikiamos taisyklės ir sąlygos (toliau – Sutartis), reglamentuojančios Jūsų prieigą ir naudojimąsi „Unika klinika” internetine platforma (toliau – Platforma), per kurią gali būti teikiamos konsultacijos, teikiamos mokymų paslaugos. Ši svetainė www.unikaklinika.lt priklauso ir ją valdo UAB „Unika LT” (Įmonės kodas 306099273).

Platforma gali būti prieinama per kelias svetaines ar programas, nepriklausomai nuo to, ar jos priklauso UAB „Unika LT” ir (arba) yra valdomos UAB „Unika LT”, ar trečiųjų šalių, įskaitant, be apribojimų, svetainę www.unikaklinika.lt ir su ja susijusias programas.

Pagrindinės sąvokos

Specialistas – reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo, teikiantis konsultacijų ar mokymų paslaugas Platformoje.

Klientas – asmuo, besinaudojantis Platformos paslaugomis.

Platforma suteikia galimybę specialistui užsiregistruoti ir teikti mokamas ir/arba nemokamas paslaugas klientui nuotoliniu būdu, o klientui Platforma suteikia galimybę užsiregistruoti ir gauti mokamas ir/arba nemokamas paslaugas nuotoliniu būdu. Platforma administruoja ir atlieka techninę svetainės www.unikaklinika.lt priežiūrą, reklamuoja ir teikia informaciją apie specialisto teikiamas paslaugas.

Platforma, specialistas ir klientas yra laikomi šios sutarties Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi.

Šią Sutartį sudarote prisijungdami prie Platformos. Prieš pradėdami naudotis Platforma, turėtumėte atidžiai perskaityti šią Sutartį. Jei nesutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, Platforma naudotis draudžiama.

Susitarimo dalykas

 1. Šios sąlygos apibrėžia specialisto, kliento ir Platformos santykius. Taip pat čia apibrėžiami specialisto ir kliento įsipareigojimai, atsakomybė ir konfidencialumas vienas kito atžvilgiu.
 2. Šalys susitaria, kad specialistas laikys paslaptyje ir tretiesiems asmenims neatskleis klientų paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos (visos ar jos dalies), kurią klientas yra pasakęs, perdavęs, ir kuri specialistui yra tapusi žinoma bet kokiu kitu būdu teikiant paslaugas ar dėl kitų santykių su klientu.
 3. Šalys taip pat susitaria, jog klientas laikys paslaptyje, be specialisto sutikimo nefilmuos, neįrašinės ir neperduos tretiesiems asmenims pokalbių turinio su specialistu.

Specialistų paslaugos

 1. Platforma gali būti naudojama norint susisiekti su specialistu, kuris Jums teiks paslaugas per „Unika klinika” platformą.
 2. Platforma reikalauja, kad kiekvienas specialistas, teikiantis konsultavimo ar mokymų paslaugas Platformoje, turėtų reikiamas kvalifikacijas ir pateiktų tai įrodančius dokumentus.
 3. Specialistai yra nepriklausomi paslaugų teikėjai, kurie nėra nei Platformos darbuotojai, nei atstovai. Platformos vaidmuo apsiriboja specialistų paslaugų įgalinimu, o už pačias specialistų paslaugas atsako jas teikiantis specialistas. Jei manote, kad specialisto teikiamos paslaugos neatitinka Jūsų poreikių ar lūkesčių, galite bet kada nustoti naudotis Platformos paslaugomis.

Registracijos ir apmokėjimo tvarka

 1. Už konsultaciją klientas apmoka nurodytą kainą registracijos metu. Kainos nurodomos prie kiekvieno specialisto aprašymo. Konsultacijos trukmė 50 min.
 2. Norėdamas atšaukti registraciją konsultacijai, klientas tai gali padaryti susisiekęs su administracija telefonu +370 699 58850. Pirmiausia klientui siūloma pakeisti konsultacijos laiką. Jeigu siūlomas laikas netinkamas,- klientui grąžinami už konsultaciją sumokėti pinigai, išskyrus atvejį, kai konsultaciją siekiama atšaukti likus mažiau nei 3 valandoms iki numatytos konsultacijos.
 3. Jeigu konsultacija trunka ilgiau nei 50 min. specialistas informuoja klientą, kad toliau konsultacijos laikas mokamas papildomai. Jei klientas sutinka ir specialistas gali tęsti konsultaciją (neturi kito vizito),- tęsiama konsultacija. Po konsultacijos įvertinus realiai skirtą laiką konsultavimui administratorius išsiunčia klientui sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
 4. Visais atvejais klientui nurodytu el.paštu po registracijos ir apmokėjimo už paslaugas yra atsiunčiama sąskaita faktūra.
 5. Jeigu konsultacija neįvyksta dėl specialisto kaltės, pirmiausia klientui siūloma vizitą perkelti, jeigu kliento netenkina pasiūlyti konsultacijos laiko pasirinkimai –klientui grąžinami už konsultaciją sumokėti pinigai.
 6. Skubių atvejų klientai ar tie, kuriems kyla sunkumų naudotis Platforma gali skambinti telefonu +370 699 58850 ir registruotis konsultacijai telefonu. Prieš konsultaciją turi būti atliekamas mokėjimo pavedimas, atsiunčiama pavedimo kopija ir tada administratorius rezervuoja konsultacijos laiką.

Platformos veiklos pobūdis

 1. Platformoje nėra atliekama klinikinė diagnostika. Platforma negali būti naudojama siekiant gauti bet kokią su sveikata susijusią rekomendaciją ar dokumentą.
 2. Platforma neteikia jokių medicininių paslaugų ir neturi licencijų ar kitų leidimų teikti medicinines paslaugas. 

Privatumas ir saugumas

 1. Informacijos apie Platformos saugumo ir privatumo politiką galima rasti Platformos privatumo politikoje, esančioje https://www.unikaklinika.lt/privatumo-politika („Privatumo politika“).
 2. Sutikdami su šia Sutartimi ir (arba) naudodami Platformą, Jūs taip pat sutinkate su privatumo politikos taisyklėmis. Privatumo politika įtraukiama į šią Sutartį ir laikoma jos dalimi. Tos pačios taisyklės yra taikomos šios Sutarties pakeitimams ir priežiūrai bei Privatumo politikos pokyčiams ir priežiūrai. 

Trečiųjų šalių turinys

 1. Platformoje gali būti kitas turinys, produktai ar paslaugos, kuriuos siūlo ar teikia trečiosios šalys („Trečiųjų šalių turinys“), nuorodos į trečiųjų šalių turinį (įskaitant, bet neapsiribojant nuorodomis į kitas svetaines), arba reklamos, susijusios su trečiąja šalimi.
 2. Platforma neatsako už galimą trečiosios šalies turinio padarytą žalą.

Konfidencialumo įsipareigojimai

 1. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį viena kitai suteiktos ar su Sutarties vykdymu susijusios Šalių konfidencialios ir/ar komercinę paslaptį sudarančios informacijos, neperduoti jokiam trečiajam asmeniui ir neskelbti visos ar dalies šios konfidencialios ir/ar komercinę paslaptį sudarančios informacijos jokiai trečiajai šaliai šios Sutarties galiojimo metu ir po šios Sutarties pasibaigimo, prieš tai negavus kitos Šalies sutikimo raštu, nebent toks atskleidimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, šios Sutarties vykdymui ar kompetentingų ir tokią teisę gauti atitinkamus duomenis/dokumentus turinčių institucijų reikalavimu. Šalys įsipareigoja gautą konfidencialią ir/ar komercinę paslaptį sudarančią informaciją naudoti tik tam tikslui, kuriam ji buvo atskleista.
 2. Trečiaisiais asmenimis yra laikomi bet kurie asmenys, nesantys šio Susitarimo šalimis.
 3. Specialistas įsipareigoja konfidencialią informaciją naudoti tik paslaugų teikimo tikslais.
 4. Šalys susitaria, jog šia Sutartimi nustatyti konfidencialios informacijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai nėra taikomi tai informacijai, kuri tampa viešai žinoma ir laisvai prieinama.

Garantijos atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

 1. Klientas sutinka, kad UAB ,,Unika LT” nėra atsakinga už jokias pasekmes, kurias patiria naudodamasis Platforma ir Platformoje teikiamomis konsultantų paslaugomis. 
 2. Klientas supranta, sutinka ir pripažįsta, kad Platforma yra teikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar netiesioginių bet kokio pobūdžio garantijų. Platforma klientas naudojasi savo rizika. UAB ,,Unika LT” neteikia jokių garantijų.
 3. Klientas supranta, sutinka ir pripažįsta, kad Platforma neprisiima atsakomybės nei už klientui, nei už bet kokioms trečiosioms šalims padarytą žalą.
 4. Jei taikomi įstatymai neleidžia apriboti atsakomybės, kaip nurodyta aukščiau, apribojimas bus laikomas pakeistu tik tiek, kiek reikia laikytis galiojančių įstatymų.

Šis skyrius (atsakomybės apribojimas) galioja ir nutraukus šios sutarties galiojimą.

Kliento įsipareigojimai

 1. Klientas patvirtina, kad teisiškai gali sutikti gauti paslaugas ir kad gali sudaryti Sutartį.
 2. Klientas patvirtina, kad jo amžius yra 18 metų ir daugiau. 
 3. Klientas patvirtina ir sutinka, kad visa informacija, kurią pateikė Platformoje ar per ją, ir informacija, kurią ateityje pateiks Platformoje ar per ją, yra tiksli, tikra, aktuali ir išsami. Be to, klientas sutinka, kad šios Sutarties galiojimo metu būtinai išlaikys ir atnaujins šią informaciją, kad ji ir toliau būtų tiksli, aktuali ir išsami.
 4. Klientas sutinka, patvirtina ir pripažįstata, kad yra atsakingas už savo slaptažodžio ir visos kitos su kliento paskyra susijusios informacijos konfidencialumo išsaugojimą (toliau – „Prieiga prie paskyros“). Patariame dažnai keisti slaptažodį ir būti ypač atsargiems saugant slaptažodį.
 5. Klientas sutinka nedelsdamas pranešti Platformos administracijai apie bet kokį neteisėtą prieigos prie paskyros naudojimą ar bet kokį kitą susirūpinimą dėl kliento paskyros saugumo pažeidimo.
 6. Klientas sutinka, patvirtina ir pripažįsta, kad Platforma neatsako už jokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl to, kad kažkas kitas naudojo kliento paskyrą, turėdamas kliento sutikimą ir (arba) be kliento žinios.
 7. Klientas sutinka, patvirtina ir pripažįsta, kad yra visiškai atsakingas už visą veiklą, atliekamą naudojantis paskyra Platformoje. Klientas taip pat pripažįsta ir sutinka, kad Platforma laikys klientą atsakingu už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl prieigos prie kliento paskyros suteikimo bet kuriam kliento įgaliotam asmeniui.
 8. Klientas sutinka ir įsipareigoja dėl bet kokios priežasties nenaudoti kito asmens paskyros ar prieigos prie paskyros.
 9. Klientas sutinka ir patvirtina, kad naudojasi Platforma, įskaitant specialistų paslaugas, tik savo asmeniniam naudojimui.
 10. Klientas sutinka ir įsipareigoja nesikišti ir netrikdyti Platformos sistemų, paslaugų, serverių, tinklų ar infrastruktūros dalių.
 11. Klientas sutinka ir įsipareigoja jokiu būdu nenaudoti Platformos skelbti, siųsti ar pristatyti bet kurį iš šių dalykų: (a) nepageidaujamą el. laišką ir (arba) prekių ar paslaugų reklamą ar reklamą; b) kenkėjišką programinę įrangą ar kodą; c) neteisėtą, priekabiavimo, pažeidžiantį privatumą, įžeidžiantį, grasinantį, vulgarų, nepadorų, rasistinį ar potencialiai žalingą turinį; d) bet kokį turinį, kuris pažeidžia trečiosios šalies teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises; e) bet kokį turinį, galintį pakenkti trečiajai šaliai; f) bet kokį turinį, galintį sukelti ar paskatinti nusikalstamą veiką arba pažeisti galiojančius įstatymus.
 12. Klientas sutinka ir įsipareigoja nepažeisti jokių taikomų vietos, valstybės, nacionalinių ar tarptautinių įstatymų, potvarkių, taisyklių, reglamentų ar etikos kodeksų, susijusių su kliento naudojimusi Platforma ir santykiais su specialistais bei Platforma.
 13. Jei iš Platformos ar specialisto klientas gauna bet kokį failą, naudodamasis Platforma, ar ne, sutinka patikrinti ir nuskaityti, ar šiame faile nėra virusų ar kenkėjiškos programinės įrangos prieš atidarant ar naudojant šį failą.
 14. Klientas atlygins platformai, laikys platformą nekenksminga ir gins platformą nuo visų pretenzijų, nuostolių, ieškinio priežasčių, reikalavimų, įsipareigojimų ar išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, bylinėjimosi išlaidas ir pagrįstus advokatų mokesčius) atsirandančių dėl bet kurio iš šių dalykų: (a) kliento prieigos prie Platformos ar jos naudojimo; (b) bet kokių veiksmų, kuriuos klientas atliko naudodamasis savo paskyra ar kai kas kitas naudojosi kliento paskyra (c) bet kurios iš šios Sutarties nuostatų pažeidimų; d) nemokėjimo už bet kokias paslaugas, kurios buvo teikiamos per Platformą; (e) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, be apribojimų, intelektinės nuosavybės teises, viešumą, konfidencialumą, nuosavybės ar privatumo teises. Ši sąlyga lieka galioti pasibaigus šios Sutarties galiojimui.
 15. Klientas patvirtina ir sutinka naudoti tik kreditines korteles ar kitas mokėjimo priemones (bendrai – „Mokėjimo priemonės“), kurias naudoti yra tinkamai ir visiškai įgaliotas, ir kad visa su mokėjimu susijusi informacija, kurią pateikė ir pateiks ateityje, yra tiksli, aktuali ir teisinga ir toliau bus tiksli, aktuali ir teisinga.
 16. Klientas sutinka laiku sumokėti visus su kliento paskyra susijusius mokesčius ir rinkliavas pagal Platformoje paskelbtus mokesčių grafikus, sąlygas ir tarifus.

Jei turite abejonių dėl sąskaitos ar mokėjimo, nedelsdami susisiekite su ,,Unika klinika” platforma, siųsdami el. Laišką adresu klinikaunika@gmail.com. Platforma įvertins Jūsų problemą ir imsis veiksmų padėsiančių tą problemą išspręsti. 

Platformos pakeitimai, nutraukimas ir sutrikimai

 1. Šalys supranta, sutinka ir pripažįsta, kad Platforma bet kada gali būti modifikuota, laikinai sustabdyta, sutrikdyta, nutrauktas jos dalies ir (arba) visos Platformos naudojimas klientui ir (arba) kitiems vartotojams. Šalys sutinka ir pripažįsta, kad Platforma neatsako už nė vieną iš minėtų veiksmų ar už nuostolius ar žalą, kuriuos sukėlė bet kuris iš minėtų veiksmų.
 2. Platforma priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip programinė įranga, techninė įranga ir įrankiai, tiek Platformos, tiek tų, kuriuos valdo Platformos rangovai ir tiekėjai. Nors Platforma deda pastangas užtikrinti Platformos patikimumą ir prieinamumą, Šalys supranta ir sutinka, kad jokia Platforma negali būti 100% patikima ir prieinama, todėl negalima garantuoti, kad prieiga prie Platformos bus nenutrūkstama arba kad ji bus prieinama, nuosekli ir (arba) be klaidų.

Pranešimai

 1. Platforma gali pateikti pranešimus apie šią Sutartį ar bet kurį Platformos aspektą el. paštu, paprastu paštu arba paskelbdami internete. Gavimo data laikoma tokio pranešimo pateikimo data. Platformai siunčiami pranešimai turi būti pristatyti el. paštu klinikaunika@gmail.com.

Svarbios pastabos apie platformos sutartį

 1. Ši Sutartis bus aiškinama tik pagal Lietuvos įstatymus.
 2. Platforma gali pakeisti šią Sutartį, paskelbdama pakeitimus Platformoje. Jei nenurodėme kitaip, visi pakeitimai galioja paskelbus. Skatiname dažnai tikrinti šios Sutarties sąlygas. Paskutinė šios Sutarties atnaujinimo data paskelbta Sutarties apačioje. Naudodamiesi Platforma įsigaliojus pakeitimams, sutinkate laikytis tokių Sutarties pakeitimų. Jei nesutinkate su pakeitimais, turite nutraukti prieigą prie Platformos ir dalyvavimą jos paslaugose.
 3. Šios Sutarties pastraipų antraštės yra skirtos tik patogumui ir nebus taikomos aiškinant šią sutartį.
 4. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažins bet kurią šios Sutarties nuostatą neteisėta, negaliojančia, nevykdoma ar kitaip prieštaraujančia įstatymams, likusios šios Sutarties nuostatos liks galioti.
 5. Norint pašalinti bet kokią abejonę, visos sąlygos, susijusios su įsipareigojimų apribojimais ir nuostolių atlyginimu, lieka galioti ir nutraukus šios Sutarties galiojimą.
 6. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu Šalims nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas teismingame Kauno teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei turite minčių apie savižudybę, keliate grėsmę sau ar aplinkiniams, prašome nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112. Nemokama psichologinė pagalba suaugusiems, 24 val. per parą,  yra teikiama telefonu 116123.

Paskutinis šių sąlygų atnaujinimas: Birželio 20 diena, 2022 metai.